Umowa o wykonanie robót remontowych - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Umowa o wykonanie robót remontowych

Umowa o wykonanie robót remontowych  W dniu ........................ pomiędzy:

...................................................................., zam. w ........................., zwanym dalej w treści Umowy „Inwestorem"

a

...................................................................., reprezentowanym przez ........................., zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą",

została zawarta Umowa o następującej treści:§1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe polegające na ........................................................


2. Roboty remontowe opisane w ust.1 zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.§2

1. Inwestor zobowiązuje się przekazać Wykonawcy front robót w częściach i terminach szczegółowo określonych w Załączniku do Umowy.§3

Roboty remontowe stanowiące przedmiot niniejszej Umowy wykonywane będą w okresie od dnia ............................. do dnia ..............................§4

1. W celu wykonania Umowy Inwestor przekaże Wykonawcy w niżej wymienionych terminach następujące materiały:

1) .................................. do dnia ..............................,

2) .................................. do dnia ..............................,2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów wymienionych w ust.1.


3. Z powierzonych materiałów Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć się, a nie wykorzystane materiały zwrócić Inwestorowi.
§5

Inwestor zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy pobór energii elektrycznej, wody i gazu, na dzień rozpoczęcia wykonywania robót.§6

Inwestor udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości ................................, w terminie do .........................§7

1. Za wykonanie robót remontowych opisanych w §1 Inwestor zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................................., powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Od kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 potrącona zostanie zaliczka udzielona Wykonawcy.


3. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na zasadach określonych w ust. 1 i ust.2 jest niezmienne do chwili odbioru końcowego.§8

Odbiór końcowy robót nastąpi jednorazowo, po ich wykonaniu.§9

Rozliczenie za roboty remontowe wykonane na podstawie niniejszej Umowy nastąpi rachunkiem uproszczonym, w terminie 7 dni od dnia odbioru końcowego robót.§10

1. Wykonawca udzieli Inwestorowi gwarancji jakości na wykonane roboty remontowe na okres ...... lat. Warunki gwarancji zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy.


2. Strony Umowy postanowiły, że termin rękojmii za wady robót remontowych, o których mowa w §1 Umowy wynosi trzy lata od dnia odbioru.§11

1. Strony wprowadzają obowiązek zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za opóźnienie w wykonaniu robót, w wysokości ......% wynagrodzenia za wykonanie robót remontowych, o którym mowa w § 8 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

2) Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w rozpoczęciu robót albo za spowodowanie przerwy w robotach, w wysokości ......% wynagrodzenia za wykonanie robót remontowych, o którym mowa w § 8, za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień przerwy;

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, z przyczyn nie obciążających drugiej strony, strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości .....% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy.


2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.§12

Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§13

Wszystkie Załączniki wymienione w treści Umowy, stanowią jej integralną część.§14

Spory wynikłe na podstawie niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby inwestora/miejsca położenia nieruchomości.§15

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło.§16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron................................                                   ..............................

Inwestor                                                   Wykonawca

Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości