Zasady
EKWIWALENT ZA URLOP Drukuj E-mail
Napisał Magdalena i Tomasz Horoszkiewicz   
środa, 09 listopad 2005
EKWIWALENT ZA URLOP

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie trwania kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. W przypadku, kiedy jedna ze stron nie zgadza się na takie rozwiązanie, np. kiedy pracownik woli dostać gotówkę, to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu.


Ustalając podstawę do obliczenia ekwiwalentu za urlop, przyjmuje się:

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego urlopu,

  • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnia się w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy; jeśli pracownik przed ustaniem zatrudnienia nie przepracował pełnych trzech miesięcy, otrzymane wynagrodzenie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni pracy, które pracownik przepracowałby w ramach obowiązującego go rozkładu czasu pracy,

  • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone bezpośrednio w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu.


Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się:

  1. dzieląc sumę ustalonych miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik,

  2. następnie dzieląc otrzymany ekwiwalent za jeden dzień przez 8,

  3. i mnożąc tak ustalony ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.


Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.


Od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmuje się łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

 

Monika Florek

< Poprzedni   Następny >
Kancelarie

Kancelaria Prawna
T.Horoszkiewicz

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 783312655


Subskrypcja
Bądź na bieżąco, skorzystaj z naszego Newslettera!

Nazwa listy


Imię:

E-mail:

Subskrybuj Zakończ
Zapamiętaj nas
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową